Nieuws

Vergelijking nettolonen 2015-2016

Vergelijking nettolonen 2015-2016

Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, kan geconcludeerd worden dat alle netto maandlonen erop vooruitgaan vanaf een bruto maandloon van € 750,- (lagere brutolonen blijven gelijk).

De oorzaak van het netto voordeel komt voort uit het fors verhogen van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer €50.000 per jaar en het verlagen van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf van de loon- en inkomstenbelasting.

Daarnaast wordt de inkomensgrens verhoogd voor het hoogste belastingtarief, waardoor mensen pas vanaf een hoger inkomen in het hoogste tarief vallen.
Het maximale positieve voordeel wordt behaald bij een brutoloon van ongeveer € 1.750,-, in dat geval is er een positief verschil van 5.10%.

Bij hogere brutolonen loopt het netto voordeel terug tot 0.13% bij een brutoloon van +/- € 4.750,- om vervolgens weer langzaam op te lopen naar een voordeel van 1.5% bij een brutoloon van € 5.500,-

Lonen tussen de €4.000 en €5.000 bruto per maand, ervaren een lager voordeel doordat het maximum van de verrekening van de afbouw van de algemene heffingskorting later bereikt wordt in vergelijking met 2015. Bij een brutoloon van ongeveer €5.500,- wordt de maximale verrekening bereikt en is alleen de arbeidskorting nog van toepassing, waardoor er toch nog een netto voordeel ontstaat.

De informatie is gebaseerd op de cijfers, premies en heffingen van 2015. Er is geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen. De informatie geldt voor personen die jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn. Naast de wijzigingen in de loonbelasting, zijn er ook wijzigingen in de inkomstenbelasting (zoals bijvoorbeeld toeslagen en andere kortingen) en in de individuele (zorg)verzekeringen die invloed hebben op de koopkracht.
Met deze informatie is in dit overzicht geen rekening gehouden.

Eventuele wetswijzigingen en premiewijzigingen kunnen de informatie onbruikbaar maken. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.